X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Klassesamtalen

Samtaleguide for samtale med mellomtrinnet, før dialogmøte med foresatte og lærere

Ramme:
1 skoletime

Mål:
Få fram elevenes perspektiver knyttet til et trygt og godt læringsmiljø og hva elever, foresatte og lærere kan bidra med for å skape et trygt miljø for alle i klassen. Det anbefales at klassesamtalen avholdes maks 1-2 dager før dialogmøtet med foresatte skal gjennomføres.

 

Innhold

Alternativ 1:
Det beste er om tematikken rundt et trygt og godt skolemiljø er en del av klassens tema i den perioden dialogmøtet skal avholdes. Da kan møtet bli en del av det totale pedagogiske opplegget for klassen, der også foreldrene blir aktivt involvert. Det vil da kun være aktuelt med en beskrivelse av dialogmøtet, med særlig vekt på elevenes rolle og deltagelse.

Tematikken egner seg godt som et tverrfaglig tema, både under folkehelse og livsmestring og under demokrati og medborgerskap som beskrevet i overordnet del av læreplanen.

Alternativ 2:
Start med spørsmålene:

 • Hva er egentlig mobbing?
  • Utfyllende/utdypende spørsmål: «Hvordan forstår du mobbing?», «Hvor går grensene for hva man kan kalle mobbing / ikke mobbing?
 • Hva må til for at du opplever det trygt og godt i klassen?
  • Hva kan du gjøre?
  • Hva kan foreldre gjøre?
  • Hva kan lærere gjøre?

I en klasse der elevene er vant til å drøfte denne type åpne spørsmål og der de respekterer hverandres svar, kan en drøfte dette i klassen uten å gå i mindre grupper. Lærers kjennskap til klassens dynamikk vil være avgjørende for hvilke didaktiske innfallsvinkler som velges. 

Det er sentralt at de svarene som kommer fra enkeltelever blir møtt UTEN at de blir redigert, at de blir BEKREFTET slik at lærer viser at han/hun LYTTER og ANERKJENNER ulike perspektiver. Første fase er kun er utforskingsfase. Latterliggjøring av andres perspektiver blir stoppet umiddelbart av lærer.

Andre ganger kan det være en fordel at elevene arbeider sammen to og to først slik at elevene lettere kan formidle sine ideer. Da er det du som lærer som bestemmer hvem som skal sitte sammen og drøfte spørsmålene.

 • STØTTENDE: Dialogene er støttende, det vil si at elevene kan uttrykke sine synspunkter fritt, uten frykt for å bli latterliggjort eller for å komme med «gale svar»

 • GJENSIDIGHET og RESPEKT: Lærer og elever lytter til hverandre, deler ideer og er åpne for alternativer
 • MENING: Læreren formidler hvorfor dialogmøtet skal holdes, og åpner opp for elevers synspunkter på lærers begrunnelse

 • LEDELSE: Gi mulighet for at alle kommer til orde. Sørg for at ingen får dominere dialogen, gi oppmuntringer underveis til de som bidrar med innspill, og stopp uønskede uttalelser og atferd som kan oppleves krenkende

Avslutning av samtaletimen med barna:

Spørsmål: 

 • Hva betyr det vi har diskutert nå for denne klassens måte å jobbe for at alle skal oppleve seg inkludert? (Jo mer konkrete tiltakene er, jo bedre)
 • Skriv ned noen punkter som klassen kan være enige om. 

Det elevene har svart skal være med inn som åpning av dialogmøte. Lærer tar elevenes stemme med inn på møtet.

 

Takk barna for deltakelsen

Oppsummer kort hva lærer vil si i dialogmøtet om de viktige tingene barna har sagt. Les opp det du har skrevet, og si at du vil ta det med i dialogmøtet med foreldrene. Husk å presisere at ingen vil få vite hvem som har sagt hva (anonymisering).

Følgende regler gjelder i grupper og i klassefellesskapet

Vi bytter på å snakke

 • La alle snakke ferdig før du ber om å få si noe
 • Det er viktig og fint å be om hjelp når en trenger det fra lærer hvis vi ikke finner ut av det sammen
 • Vi lytter til hverandres ideer
 • Vi møter hverandre positivt selv om vi tenker helt forskjellig

I plenum

 • Bruk tavle eller digitale hjelpemidler til å få frem de ulike forståelsene av begrepene «mobbing» og «trygt og godt klassemiljø» som finnes i denne klassen ved at hvert par formidler fra de refleksjoner som er gjort i gruppen.