X

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) til å måle trafikk og samle statistikk.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen
Les mer om informasjonskapsler

Klassesamtalen

Samtaleguide med småskoletrinnet før dialogmøte med foresatte og lærere

Ramme:
1 skoletime

Mål:
Få fram elevenes perspektiver knyttet til et trygt og godt læringsmiljø og hva elever, foresatte og ansatte kan bidra med for å skape et trygt miljø for alle i klassen. Det anbefales at klassesamtalen avholdes maks 1-2 dager før dialogmøtet med foresatte skal gjennomføres.

Introduksjon:
Dette er en guide og forslag til hvordan klassetimen kan arrangeres og spørsmål som kan stilles.

Samtalen med barna foretas i forkant av dialogmøtet og utføres av kontaktlærer sammen med en annen lærer/fagarbeider tilknyttet klassen.

Vi har laget en case / et grunnlag for rollespill som kan brukes for å få frem tematikken. Det er også mulig å bruke aktuelle videosnutter på nettet som omhandler mobbing hos de yngste barna i skolen.

Det er viktig at det blir skrevet ned direkte sitater/stikkord fra barnas uttalelser underveis. Hensikten er å bringe barnas perspektiver inn i dialogmøtet, og at disse tas hensyn til i utforming av tiltak i det videre arbeidet mot mobbing.

Foresatte og lærere blir enige om hva som skal formidles tilbake til barna i etterkant av møtet, og både foresatte og lærere har ansvar for tilbakemelding til barna. Foresatte snakker med sitt barn og lærer gir tilbakemelding i klassen. 

 

Forslag til introduksjon i klassesamtale

Nå skal vi snakke litt om hva dere og de voksne hjemme og på skolen kan gjøre for at alle i denne klassen skal kjenne at de har det fint på skolen, og at alle har noen å leke med og være sammen med. Det er en lov som sier at alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Hvis de ikke har det bra er det viktig at de sier ifra til de voksne. De voksnes jobb er å finne ut av dette sammen med dere. Vi, lærerne på skolen, skal ha et møte og snakke med foreldrene deres (fortell om tid og sted). Vi skal snakke om hvordan vi voksne kan samarbeide om at dere skal ha det trygt og godt på skolen. En av de tingene som kan gjøre at barn blir redde og lei seg på skolen er dersom de opplever mobbing.

Er det noen som har hørt det ordet, mobbing? Hva er mobbing? Hva betyr det?

Lytt og bekreft det barna sier. Gjenta ordene, f.eks. «du sier at mobbing er å slå, ja, det kan det være» etc. Det vil antagelig komme frem mange nyanserte forståelser av mobbing. Det er viktig at barnas sitater blir skrevet direkte ned slik barna uttrykker det, slik at det kan formidles til foresatte i dialogmøtet. Ikke rediger barnas uttalelser. Fortell barna at dere noterer ned det de sier fordi det er så viktig, og at dere skal fortelle dette videre til foresatte (anonymisert, slik at enkeltbarn ikke kan identifiseres), slik at foresatte vet hva barna i klassen tenker/vet.

Fortsett samtalen med barna om hva mobbing er. Bekreft barnas perspektiver, evt. utvid mobbeperspektivet:

Mobbing kan være å plage noen, eller å si stygge ting til dem. Mobbing kan også være å slå, sparke eller true noen. Mobbing kan også være å holde noen utenfor leken eller å la være å snakke til dem. Baksnakking kan også være mobbing

Etter dette kan dere introdusere mobbing ved å lage et lite skuespill ut fra følgende mobbehistorie. En lærer spiller Emma, og to andre Julie og Ida. Dette kan dere si til barna:  

Nå skal vi spille et lite skuespill for dere, etterpå vil vi høre hva dere tenker om det dere ser og hører.

 • STØTTENDE: Dialogene er støttende, det vil si at elevene kan uttrykke sine synspunkter fritt, uten frykt for å bli latterliggjort eller for å komme med «gale svar».

 • GJENSIDIGHET og RESPEKT: Lærer og elever lytter til hverandre, deler ideer og er åpne for alternativer

 • MENING: Læreren formidler hvorfor dialogmøtet skal holdes, og åpner opp for elevers synspunkter på lærers begrunnelse

 • LEDELSE: Gi mulighet for at alle kommer til orde. Sørg for at ingen får dominere dialogen, gi oppmuntringer underveis til de som bidrar med innspill, og stopp uønskede uttalelser og atferd som kan oppleves krenkende.

Case: Historien om Emma

Emma går i første klasse sammen med Julie og Ida. Jentene har gått sammen siden barnehagen, og de har stort sett hatt det fint sammen. De siste par måneder er noe blitt annerledes. Emma sier at det ofte er sånn at Julie og Ida ikke vil leke med henne. De har en lek som ikke Emma får være med på. Emma prøver å snakke med de andre jentene i klassen, men det er liksom ingen som vil være sammen med henne, de holder bare på for seg selv og går bort når Emma kommer. Emma har mest lyst til å leke med Julie og Ida, og blir veldig lei seg. Så lei seg at hun noen ganger ikke har lyst til å gå på skolen en gang (...).

Ta imot og bekreft barnas kommentarer, slik at det blir en samtale om det som skjedde i skuespillet. Still evt. åpne spørsmål som kan gi nyanser i svarene.

 

Hvordan har vi det i denne klassen?

Aktuelle spørsmål:

 • Hva er det som er fint med å gå i denne 1. klassen?
 • Er det noe som er dumt? Noe som dere skulle ønske var annerledes?
 • Hva kan lærer gjøre?
 • Hva kan du gjøre?
 • Hva kan klassekameratene dine gjøre?
 • Hva kan foreldrene dine gjøre?

 

Avslutning av samtaletimen med barna

Skriv ned noen punkter som klassen kan være enige om.

Det elevene har svart skal være med inn som åpning av dialogmøtet. Lærer tar elevenes stemme med inn på møtet.

 

Takk barna for deltakelsen

Oppsummer kort hva lærer vil si i dialogmøtet om de viktige tingene barna har sagt. Les opp det du har skrevet, og si at du vil ta det med inn i dialogmøtet med foreldrene. Husk å presisere at ingen vil få vite hvem som har sagt hva (anonymisering).

Forslag til spørsmål til skuespillet:

 • Hva må skje for at Emma kan få det fint på skolen?
 • Hva kan Emma gjøre?
 • Kan Emma si ifra til noen voksne? Eller andre barn? Hvem kan Emma si ifra til?
 • Hva kan lærerne gjøre?
 • Hva kan foreldre gjøre?
 • Hva kan klassevennene gjøre?